افتخارات

 به‌طور كلي‌ حاصل‌ خدمات‌ و فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ سي‌سالة‌ اينجانب‌ (از سال‌ 1328 تا 1358) عبارت‌ است‌ از:

1) انتشار بيش‌ از 2100 عنوان‌ كتاب‌ در مؤسسة‌ اميركبير، در رشته‌هاي‌ مختلف‌ از هفتصد نويسنده‌ و مترجمه‌ كه‌ غالباً بارها و بارها تجديد چاپ‌ شده‌ و بعضاً به‌ دريافت‌ جوايز ادبي‌ نائل‌ آمده‌ و به‌ شرح‌ زير قابل‌ طبقه‌بندي‌ است‌:

ديني‌ و مذهبي‌ 63 عنوان‌، فلسفه‌ 32 عنوان‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ و حقوقي‌ 167 عنوان‌، زبان‌ و فرهنگ‌ لغات‌ 103 عنوان‌، علوم‌ خالص‌ و عملي‌ 164 عنوان‌، ادبيات‌ و رمان‌ و شعر فارسي‌ 432 عنوان‌، ادبيات‌ و شعر و رمان‌ خارجي‌ 388 عنوان‌، تاريخ‌ و جغرافيا 214 عنوان‌، كتابهاي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ 326 عنوان‌، كتابهاي‌ درسي‌ و جنب‌ درسي‌ 195 عنوان‌، ساير موضوعات‌ 53 عنوان‌. كه‌ با افزودن‌ انتشارات‌ شركتهاي‌ جيبي‌ و خوارزمي‌ و ابن‌سينا كل‌ كتابهاي‌ گروه‌ انتشاراتي‌ اميركبير به‌ 2800 عنوان‌ بالغ‌ مي‌شود.

برجسته‌ترين‌ اين‌ كتابها عبارت‌ است‌ از قرآن‌ اميركبير يا نفيس‌ترين‌ قرآن‌ تذهيبي‌ چاپي‌ جهان‌، شاهنامة‌ اميركبير، تخت‌ جمشيد اثر عظيم‌ اريش‌ اشميت‌، فرهنگ‌ فارسي‌ معين‌، فرهنگهاي‌ انگليسي‌ به‌ فارسي‌ آريانپور و ادامة‌ تهيه‌ و چاپ‌ دايرة‌المعارف‌ فارسي‌ مصاحب‌. (اين‌ دايرة‌المعارف‌ و فرهنگهاي‌ ياد شده‌ تماماً به‌ طريقة‌ دستي‌ حروفچيني‌ شده‌اند.) همچنين‌ دورة‌ چهار جلدي‌ امثال‌ و حكم‌ دهخدا، دورة‌ ده‌ جلدي‌ تفسير كشف‌الاسرار ميبدي‌، ديوان‌ كبير شمس‌ تبريزي‌ در 9 جلد، دورة‌ دوازده‌ جلدي‌ ناسخ‌التواريخ‌.

2) تشويق‌ و پرداخت‌ حق‌الزحمة‌ نقدي‌ به‌ مؤلفان‌ و مترجمان‌ كه‌ تا قبل‌ از فعاليت‌ اميركبير رايج‌ نبود و مؤلفان‌ يا براي‌ چاپ‌ اثر خود به‌ ناشر پول‌ هم‌ مي‌پرداختند و يا چند جلدي‌ از كتاب‌ خود را به‌عنوان‌ حق‌التأليف‌ از ناشر مي‌گرفتند.

3) تأسيس‌ 10 باب‌ كتابفروشي‌ در تهران‌ و يك‌ باب‌ در مشهد.

4) ايجاد غرفه‌هاي‌ نمايشي‌ كتاب‌ در نمايشگاههاي‌ كشور.

5) ارتباط‌ با پانصد نمايندگي‌ فروش‌ در شهرها و ولايات‌ كشور.

6) فروش‌ كتاب‌ به‌طور اقساطي‌.

7) ايجاد قسمت‌ اديتوريال‌ كه‌ در بخش‌ خصوصي‌ در ايران‌ مرسوم‌ نبود.

8) تجهيز و تكميل‌ چاپخانة‌ سپهر و تبديل‌ آن‌ به‌ بزرگترين‌ چاپخانة‌ بخش‌ خصوصي‌ جهت‌ چاپ‌ و صحافي‌ كتاب‌ در ايران‌.

9) 12 سال‌ تصدي‌ و مديريت‌ شركت‌ كتابهاي‌ درسي‌ از سال‌ 1342 تا 1354 با سوابق‌ درخشان‌.